1998. február 28.
Kossuth lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár

 1. Gabi két ritka énekesmadarat vett. Később eladta őket, mindkettőt ugyanannyiért. Így egyiken 20%-ot vesztett, a másikon 20%-ot nyert. de még így is összesen 10 Ft-ot vesztett. Menniyért vette és adta a madarait?

 2. Az ABC derékszögű háromszög BAC szögfelezőjéje a BC befogót D-ben, az AB átfogóra B-ben emelt merőlegest E-ben metszi. Bizonyítsuk be, hogy a BDE háromszög egyenlő szárú. Szerkesszük meg a háromszöget, ha adva van a c átfogó és a BD=d szakasz.

 3. Oldja meg az

  egyenletet!
 4. Az alakú háromjegyű szám kilencszerese az alakú négyjegyű szám. Bizonyítsa be, hogy az osztható 125-tel!

 5. Mely valós x számra veszi fel a kifejezés a minimumát?

   


 1. Mekkora az egyenlő oldalú kúp, egyenlő oldalú henger és gömb köbtartalmának aránya, ha felszíneik egyenlők?

 2. Mely p valós paraméter értékére lesz az

  függvény legnagyobb helyettesítési értéke 8?
 3. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 15o. Bizonyítsa be, hogy ekkor a háromszög T területe: T=2m2, ahol m az átfogóhoz tartozó magasság.

 4. Oldjuk meg a következő egyenletet:

  .
 5. Oldjuk meg a következő egyenletet:

  .

   


 1. Számítsuk ki az alábbi összeget:

 2. Egy falu lakosainak száma négyzetszám. Ha 100 új lakos települne be, akkor a lélekszám 1-gyel nagyobb lenne egy négyzetszámnál. Ha további 100 lakos költözne a faluba, akkor a lakók száma újra négyzetszám lenne. Hány lakosa van a falunak?

 3. Egy négyzet alakú és 1m2 területű céltáblára 49 találatot lőttek. Bizonyítsuk be, hogy van 4 darab olyan találati pont, amelyek között bármely kettőnek a távolsága kisebb 36 cm-nél!

 4. Legyen az ABC háromszög a, b és c oldalaihoz írható kör sugara ra, rb és rc. Jelöljük a háromszög kerületének a felét s-sel. Bizonyítsuk be, hogy akkor

  !

   


 1. Az m valós paraméter mely értékeire lesz az

  egyenlet minden valós gyöke kisebb 2-nél?
 2. Legyenek a, b, c pozitív valós számok, melyekre a+b+c=6. határozzuk meg az ab2c3 kifejezés maximumát!

 3. Az ABC egyenlő szárú (AB=AC) háromszögben az AC oldal felezőmerőlegese a BC egyenest a P pontban metszi. Mutassuk meg, hogy egyenlőség teljesül, ahol R a háromszög köré írt kör sugarát, az alapon fekvő szöget és d(PC) a PC szakasz hosszát jelenti!

 4. Az ABCDA1B1C1D1 kocka élének hossza 4 egység. Tekintsük a DD1 és D1-hez közelebbi negyedelő pontját, a CDD1C1 lap középpontját és az A csúcsot. Ezen három pont által meghatározott sík a kocka lapjaiból egy síkidomot metsz ki. Számítsuk ki ennek a síkidomnak a kerületét!