2013. február 23.
Révai Miklós Gimnázium, Győr

 1. András felírta a táblára 1-től 20-ig az egész számokat. Béla ezek közül letörölt néhányat úgy, hogy a megmaradtak szorzata négyzetszám lett. Legalább hány számot törölt le Béla?

 2. Adott két polinom, az egyik és a másik . Tudjuk róluk, hogy azonosak. Számítsa ki a és b értékét és írja fel a polinomot!

 3. Egy sakkversenyen mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik. Két versenyző lemondta a részvételét, ezért a tervezettnél 17-tel kevesebb mérkőzésre került sor. Hány résztvevő lesz így, a lemondás után?

 4. Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amelynek első számjegye 1 és pontosan két egyforma számjegye van?

 5. Egy négyzet minden sarkából egy – egy 2 cm2 területű, egyenlő szárú, derékszögű háromszöget levágunk, így egy szabályos nyolcszöget kapunk. Mekkora a nyolcszög területe?


 1. Leírtuk a háromjegyű természetes számokat egy - egy lapra (minden lapra csak egy számot), majd a lapokat egy dobozba tettük. A dobozból egy lapot kihúzva mennyi a valószínűsége, hogy a kihúzott lapon lévő háromjegyű szám mindhárom számjegye prím?

 2. Mely valós (x;y) számpárok elégítik ki a következő egyenletet?

 3. Mely valós számokra értelmezhető a kifejezés?

 4. Az ABCD paralelogramma egy belső P pontján át húzott, az oldalakkal párhuzamos egyenesek a paralelogrammát négy paralelogrammává vágják szét, amelyek közül háromnak a területe 6, 12 és 15 területegység. Mekkora a negyedik paralelogramma területe, ha tudjuk, hogy a területének a mérőszáma szintén egész?

 5. Egy háromjegyű szám számjegyeit fordított sorrendbe írva olyan, nála kisebb háromjegyű számot kapunk, hogy a két szám négyzetének különbsége osztható 1980-nal. Hány ilyen háromjegyű szám van?


 1. Egy négyzet mindegyik oldalát 7 egyenlő részre osztottuk. Hány olyan háromszög van, amelynek a csúcsai a négyzet oldalain megjelölt (csúcsoktól különböző) osztópontok közül kerülnek ki?

 2. Milyen n egész szám esetén teljesül, hogy a következő tört értéke egész?

 3. Egy trapéz egyik átlója 30°-os szöget zár be az alappal. A két átló merőleges egymásra.
  a.) Milyen hosszú a két átló, ha az alapok 6 és 4 egység hosszúak?
  b.) Mekkora a trapéz területe?

 4. Határozzuk meg 2-nek azt a legnagyobb pozitív egész kitevőjű hatványát, amellyel az kifejezés minden páratlan n természetes szám esetén osztható!

 5. Az ábrán egy téglalap oldalainak harmadoló pontjait kötöttük össze a tégŹlalap egy-egy csúcsával. A téglalap terüŹletének hányadrészét satíroztuk be?


 1. Egy számsorozat első eleme a, második eleme b (). Bármely további elem egyenlő a szomszédjainak szorzatával. Mi lesz a soroŹzat 2013. eleme?

 2. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán:

 3. Mennyi azoknak a háromjegyű számoknak az összege, amelyeknek minden jegye páratlan?

 4. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán:

 5. 5. Az ABC háromszögben a C csúcsnál derékszög van. A háromszög beírt körének középpontján át párhuzamost húzunk az átfogóval, mely a beírt kört P-ben és Q-ban metszi. A P és Q pontokon át az átfogóra emelt merőlegesek a T, illetve az R pontban metszik az átfogót. Számítsuk ki a TCR szög nagyságát!


Szakközépiskola I.

 1. Maráczli Marcell
  Jedlik Ányos Szakközépiskola, Győr
 2. Kun István András
  Deák Ferenc Szakközépiskola, Győr
 3. László Patrik
  Jedlik Ányos Szakközépiskola, Győr
 4. Luksa Norbert
  Jedlik Ányos Szakközépiskola, Győr
 5. Szíjj Ingrid
  Bercsényi Miklós Szki., Győr

Különdíj

Scheffler Ádám
Deák Ferenc Szakközépiskola, Győr

Szakközépiskola II.

 1. Bazsó Dávid
  Jedlik Ányos Szakközépiskola, Győr
 2. Kéri Mónika
  Deák Ferenc Szakközépiskola, Győr
 3. Kozma Richárd
  Jedlik Ányos Szakközépiskola, Győr
 4. Ott Benedek
  Jedlik Ányos Szakközépiskola, Győr
 5. Ferenczy Éva Gabriela
  Baross Gábor Szki., Győr

Gimnázium I.

 1. Di Giovanni Márk
  Révai Miklós Gimnázium, Győr
   
  Nagy Gergely
  Révai Miklós Gimnázium, Győr
 2. Somogyi Pál
  Madách Imre Gimnázium, Somorja, SK
 3. Varga Dániel
  Bencés Gimnázium, Pannonhalma
 4. Pammer Tamás
  Madách Imre Gimnázium, Somorja, SK

Gimnázium II.

 1. Somogyi Roland
  Révai Miklós Gimnázium, Győr
   
  Frank György
  Széchenyi István Gimnázium, Sopron
 2. Mázik László
  Selye János Gimnázium, Révkomárom
 3. Lelkes János
  Madách Imre Gimnázium, Somorja, SK
 4. Bekő Mária
  Kossuth Lajos Gimnázium, Móvár

 


Képek a versenyről